تدریس کتاب حلقات شهید صدر(حلقه ثانیه)

15,000 تومان

کتاب حلقات شامل سه بخش است: الحلقۀ الاولی، الحلقۀ الثانیه و الحلقۀ الثالثه. هر حلقه یک دوره کامل مباحث علم اصول است به این نحو که در حلقه اول قواعد علم اصول به صورت ساده و روشن، بدون اقوال متعدد و استدلال ‌های پیچیده در ساختاری بدیع آورده شده است؛

در حلقه ثانیه در همان چارچوب و ساختار، مباحث حلقه قبل مقداری استدلالی ‌تر، همراه با اقوال بیشتر و به علاوه مسائل فنی ‌تری که در حلقه قبل نبوده، بررسی می ‌شود؛

اما در حلقه ثالثه مباحث کاملاً تخصصی و همراه با اقوال و خط ‌های اصلی در مسئله و استدلال ‌های بیشتری بیان می ‌شود. با این آموزشِ مرحله ‌ای ذهن طلبه کم‌ کم ورزیده شده و آماده درس خارج می ‌شود.

درس حاضر تدریس حجت الاسلام محمدصالح حائری(حفظه الله) می باشد

این محصول در قسمت توضیحات همین صفحه بصورت رایگان با حجم 4.5 گیگابایت قابل دانلود می‌باشد اما چنانچه DVD آن را بصورت یکجا لازم دارید با پرداخت وجه آن، محصول را بصورت یکجا درب منزل دریافت کنید.

خرید کتاب حلقات شهید صدر

خرید کتاب ترجمه و تبیین حلقات(محسن غرویان)

دسته: .

توضیحات محصول

جلسه اول(۱ تعریف علم اصول)

جلسه دوم(۲ تعریف علم اصول)

جلسه سوم(۳ موضوع علم اصول)

جلسه چهارم(۴ احکام تکلیفی و وضعی)

جلسه پنجم(۵ حکم وضعی)

جلسه ششم(۶ شمول حکم برای عالم و جاهل)

جلسه هفتم(۷ حکم واقعی و ظاهری)

جلسه هشتم(۸ شبهه تضاد نقض غرض)

جلسه نهم(۹ ادامه تضاد و نقض غرض)

جلسه دهم(۱۰ نظر شهید در شبهه تضاد)

جلسه یازدهم(۱۱ امارات و اصول)

جلسه دوازدهم(۱۲تفاوت اماره و اصل)

جلسه سیزدهم(۱۳ تنافی بین احکام ظاهری)

جلسه چهاردهم(۱۴ تصویب نسبت به برخی از احکام ظاهری)

جلسه پانزدهم(۱۵ قضیه حقیقیه و خارجیه)

جلسه شانزدهم(۱۶ ادامه قضیه حقیقیه و خارجیه)

جلسه هفدهم(۱۷ حجیت قطع)

جلسه هجدهم(۱۸ ادامه حجیت قطع)

جلسه نوزدهم(۱۹ علم اجمالی)

جلسه بیستم(۲۰ تجری)

جلسه بیست و یکم(۲۱ قطع قطاع)

جلسه بیست و دوم(۲۲ شک در حجیت)

جلسه بیست و سوم(۲۳ ادامه شک در حجیت)

جلسه بیست و چهارم(۲۴ حجیت مدلول التزامی)

جلسه بیست و پنجم(۲۵ تبعیت دلالت التزامی از مطابقی)

جلسه بیست و ششم(۲۶ ادامه تبعیّت دلالت التزامی از مطابقی)

جلسه بیست و هفتم(۲۷ ادامه تبعیت دلالت التزامی از مطابقی)

جلسه بیست و هشتم(۲۸ جانشینی اماره در قطع طریقی و موضوعی)

جلسه بیست و نهم(۲۹ ادامه جانشینی اماره در قطع طریقی و موضوعی)

جلسه سی‌ام(۳۰ اثبات الاماره لجواز الاسناد)

جلسه سی‌ و یکم(۳۱ دلیل شرعی لفظی)

جلسه سی‌ و دوم(۳۲ معنای حرفی نظر آخوند)

جلسه سی‌ و سوم(۳۳ معنای حرفی نظر مشهور)

جلسه سی‌ و چهارم(۳۴ هیئت جمله)

جلسه سی‌ و پنجم(۳۵ جلمله خبریه و انشائیه)

جلسه سی‌ و ششم(۳۶ ادامه جمله خبریه و انشائیه)

جلسه سی‌ و هفتم(۳۷ ثمره معنای حرفی)

جلسه سی‌ و هشتم(۳۸ امر و ادوات طلب)

جلسه سی‌ و نهم(۳۹ دلالت امر بر وجوب)

جلسه چهلم(۴۰ ادامه دلالت امر بر وجوب)

جلسه چهل و یکم(۴۱ ادامه دلالت امر بر وجوب)

جلسه چهل و دوم(۴۲ اوامر ارشادی)

جلسه چهل و سوم(۴۳ اطلاق و اسم جنس)

جلسه چهل و چهارم(۴۴ ادامه اطلاق و اسم جنس)

جلسه چهل و پنجم(۴۵ تقابل اطلاق و تقیید)

جلسه چهل و ششم(۴۶ قرینه حکمت)

جلسه چهل و هفتم(۴۷ ادامه قرینه حکمت)

جلسه چهل و هشتم(۴۸ تنبیه اول و دوم اطلاق)

جلسه چهل و نهم(۴۹ بخش اول)

جلسه چهل و نهم(۴۹ بخش دوم)

جلسه پنجاهم(۵۰ نحوه دخالت ادوات عموم)

جلسه پنجاه و یکم(۵۱ مفاهیم)

جلسه پنجاه و دوم(۵۲ ضابط مفهوم)

جلسه پنجاه و سوم(۵۳ مفهوم شرط)

جلسه پنجاه و چهارم(۵۴ ادامه مفهوم شرط)

جلسه پنجاه و پنجم(۵۵ شرط مسوق لتحقق موضوع)

جلسه پنجاه و ششم(۵۶ مفهوم غایت)

جلسه پنجاه و هفتم(۵۷ دلیل شرعی غیر لفظی)

جلسه پنجاه و هشتم(۵۸ ادامه دلالت تقریر)

جلسه پنجاه و نهم(۵۹ نظریه توالد ذاتی معرفت)

جلسه شصتم(۶۰ وسائل اثبات وجدانی)

جلسه شصت و یکم(۶۱ ضابطه تواتر)

جلسه شصت و دوم(۶۲ تعدد وسائط اثبات)

جلسه شصت و سوم(۶۳ اجماع)

جلسه شصت و چهارم(۶۴ شروط مساعد کشف اجماع)

جلسه شصت و پنجم(۶۵ حجیت خبر واحد)

جلسه شصت و ششم(۶۶ اعتراضات آیه نبا)

جلسه شصت و هفتم(۶۷ آیه نفر)

جلسه شصت و هشتم(۶۸ روایات دال بر حجیت خبر)

جلسه شصت و نهم(۶۹ استدلال به سیره بر حجیت خبر)

جلسه هفتادم(۷۰ استدال به دلیل عقلی بر حجیت خبر)

جلسه هفتاد و یکم(۷۱ شرائط حجیت خبر ثقه)

جلسه هفتاد و دوم(۷۲ حجیت خبر با واسطه)

جلسه هفتاد و سوم(۷۳ تسامح در ادله سنن)

جلسه هفتاد و چهارم(۷۴ حجیّت ظهور)

جلسه هفتاد و پنجم(۷۵ تشخیص موضوع حجیّت ظهور)

جلسه هفتاد و ششم(۷۶ ظهور موضوعی و ذاتی)

جلسه هفتاد و هفتم(۷۷ ظهور عصر نص)

جلسه هفتاد و هشتم(۷۸ تفصیلات حجیّت ظهور)

جلسه هفتاد و نهم(۷۹ ادامه تفصیلات حجیّت)

جلسه هشتادم(۸۰ خلط ظهور با حجیّت)

جلسه هشتاد و یکم(۸۱ حجیت ظهور حالی)

جلسه هشتاد و دوم(۸۲ دلیل عقلی)

جلسه هشتاد و سوم(۸۳ ادامه دلیل عقلی)

جلسه هشتاد و چهارم(۸۴ استحاله تکلیف به غیر مقدور)

جلسه هشتاد و پنجم(۸۵ ثمره اشتراط تکلیف به قدرت)

جلسه هشتاد و ششم(۸۶ جامع بین مقدور و غیر مقدور)

جلسه هشتاد و هفتم(۸۷ ترتب)

جلسه هشتاد و هشتم(۸۸ ثمره ترتب)

جلسه هشتاد و نهم(۸۹ اطلاق واجب نسبت به حالات مزاحمت)

جلسه نودم(۹۰ تقیید به عدم مانع شرعی)

جلسه نود و یکم(۹۱ امکان وجوب مشروط)

جلسه نود و دوم(۹۲ مسئولیت در قبال قیود)

جلسه نود و سوم(۹۳ قیود متاخر از مقید)

جلسه نود و چهارم(۹۴ زمان وجوب و واجب)

جلسه نود و پنجم(۹۵ مقدمات مفوته)

جلسه نود و ششم(۹۶ اخذ علم به حکم در موضوع آن)

جلسه نود و هفتم(۹۷ ادامه اخذ علم به حکم در موضوع حکم)

جلسه نود و هشتم(۹۸ ادامه اخذ علم به حکم در موضوع حکم)

جلسه نود و نهم(۹۹ واجب تعبدی و توصلی)

جلسه صدم( ۱۰۰ ادامه واجب تعبدی و توصلی)

جلسه صد و یکم(۱۰۱ تخییر در واجبی)

جلسه صد و دوم(۱۰۲ ادامه تخییر در واجب)

جلسه صد و سوم(۱۰۳ خصاص وجوب غیری)

جلسه صد و چهارم(۱۰۴ ثمره وجوب غیری)

جلسه صد و پنجم(۱۰۵ شمول وجوب غیری)

جلسه صد و ششم(۱۰۶ حدود واجب غیری)

جلسه صد و هفتم(۱۰۷ اجزاء امر اضطراری)

جلسه صد و هشتم(۱۰۸ اجزاء امر ظاهری)

جلسه صد و نهم(۱۰۹ اجتماع امر و نهی)

جلسه صد و دهم(۱۱۰ خصوصیت دوم در اجتماع امر و نهی)

جلسه صد و یازدهم(۱۱۱ خصوصیت سوم در اجتماع امر و نهی)

جلسه صد و دوادهم(۱۱۲ مشکل و ثمرۀ اجتماع امر و نهی)

جلسه صد و سیزدهم(۱۱۳ اقتضاء وجوب بر حرمت ضد)

جلسه صد و چهاردهم(۱۱۴ ادامه اقتضاء وجوب شیء بر حرمت ضد)

جلسه صد و پانزدهم(۱۱۵ اقتضاء حرمت بر بطلان)

جلسه صد و شانزدهم(۱۱۶ ملازمه بین حکم عقل و حکم شارع)

جلسه صد و هفددهم(۱۱۷ ادامه ملازمه)

جلسه صد و هجددهم(۱۱۸ حجیّت دلیل عقلی)

جلسه صد و نوزدهم(۱۱۹ خصائص اصول عملیه)

جلسه صد و بیستم(۱۲۰ اصول عملیه عقلی و شرعی)

جلسه صد و بیست و یکم(۱۲۱ اصول تنزیلی و محرز)

جلسه صد و بیست و دوم(۱۲۲ مورد جریان اصول عملیه)

جلسه صد و بیست و سوم(۱۲۳ وظیفه اولی در حالت شک بدوی ۱۲۳ وظیفه اولی در حالت شک بدوی)

جلسه صد و بیست و چهارم(۱۲۴ حق الطاعه)

جلسه صد و بیست و پنجم(۱۲۵ دلالت آیه تکلیف بر برائت شرعیعی)

جلسه صد و بیست و ششم(۱۲۶ دلالت آیه تعذیب بر برائت شرعی)

جلسه صد و بیست و هفتم(۱۲۷ دلالت آیه وجدان بر برائت شرعی)

جلسه صد و بیست و هشتم(۱۲۸ دلالت روایت اطلاق بر برائت شرعی)

جلسه صد و بیست و نهم(۱۲۹ دلالت حدیث رفع بر برائت)

جلسه صد و سی‌ام(۱۳۰ شمول حدیث رفع بربرائت ظاهری)

جلسه صد و سی و یکم(۱۳۱ شمول حدیث رفع بر شبهات موضوعیه و حکمیه)

جلسه صد و سی و دوم(۱۳۲ اعتراضات عامه بر ادله برائت)

جلسه صد و سی و سوم(۱۳۳ اعتراض دوم)

جلسه صد و سی و چهارم(۱۳۴ تحدید مفاد برائت

جلسه صد و سی و پنجم(۱۳۵ ادامه تحدید مفاد برائت)

جلسه صد و سی و ششم(۱۳۶ استحباب احتیاط)

جلسه صد و سی و هفتم(۱۳۷ ادامه استحباب احتیاط)

جلسه صد و سی و هشتم(۱۳۸قاعده منجزیت علم اجمالی)

جلسه صد و سی و نهم(۱۳۹ تفسیر علم اجمالی)

جلسه صد و چهلم(۱۴۰ تخریجات وجوب موافقت قطعیه)

جلسه صد و چهل و یکم(۱۴۱ جریان اصول در تمام اطراف)

جلسه صد و چهل و دوم(۱۴۲ جریان اصول در بعض اطراف)

جلسه صد و چهل و سوم(۱۴۳ ادامه جریان اصول در بعض اطراف)

جلسه صد و چهل و چهارم(۱۴۴ ادامه جریان اصول در بعض اطراف)

جلسه صد و چهل و پنجم(۱۴۵ جریان اصل در بعض اطراف بدون معارض)

جلسه صد و چهل و ششم(۱۴۶ ادامه جریان اصل در بعض اطراف بدون معارض)

جلسه صد و چهل و هفتم(۱۴۷ رکن اول علم اجمالی)

جلسه صد و چهل و هشتم(۱۴۸ رکن دوم علم اجمالی)

جلسه صد و چهل و نهم(۱۴۹ رکن سوم و چهارم علم اجمالی)

جلسه صد و پنجاهم(۱۵۰ زوال علم به جامع)

جلسه صد و پنجاه و یکم(۱۵۱ اضطرار به بعض اطراف بعینه)

جلسه صد و پنجاه و دوم(۱۵۲ ادامه اضطرار به بعض اطراف لا بیعنه)

جلسه صد و پنجاه و سوم(۱۵۳ انحلال علم اجمالی به تفصیلی)

جلسه صد و پنجاه و چهارم(۱۵۴ انحلال حکمی به امارات و اصول)

جلسه صد و پنجاه و پنجم(۱۵۵ حکم ملاقی احد اطراف)

جلسه صد و پنجاه و ششم(۱۵۶ شبهه غیر محصوره)

جلسه صد و پنجاه و هفتم(۱۵۷ ادامه شبهه غیر محصوره)

جلسه صد و پنجاه و هشتم(۱۵۸ غیر مقدور بودن احد اطراف)

جلسه صد و پنجاه و نهم(۱۵۹ علم اجمالی به تدریجیات)

جلسه صد و شصتم(۱۶۰ طولیت بین اطراف علم اجمالی)

جلسه صد و شصت و یکم(۱۶۱ وظیفه در شک در وجوب و حرمت)

جلسه صد و شصت و دوم(۱۶۲ اقل و اکثر)

جلسه صد و شصت و سوم(۱۶۳ اقل و اکثر در اجزا)

جلسه صد و شصت و چهارم(۱۶۴ ادامه اقل و اکثر در اجزا)

جلسه صد و شصت و پنجم(۱۶۵ ادامه اقل و اکثر در اجزاء)

جلسه صد و شصت و ششم(۱۶۶ اقل و اکثر در شرائط)

جلسه صد و شصت و هفتم(۱۶۷ دوران بین تعیین و تخییر شرعی)

جلسه صد و شصت و هشتم(۱۶۸ دوران بین جزئیت و مانعیت)

جلسه صد و شصت و نهم(۱۶۹ شک در اطلاق جزء یا شرط)

جلسه صد و هفتادم(۱۷۰ شک در اطلاق نسبت به حالت تعذر)

جلسه صد و هفتاد و یکم(۱۷۱ استصحاب)

جلسه صد و هفتاد و دوم(۱۷۲ صحیحه ثانیه زراره)

جلسه صد و هفتاد و سوم(۱۷۳ ادامه صحیحه ثانیه)

جلسه صد و هفتاد و چهارم(۱۷۴ ادامه صحیحه ثانیه)

جلسه صد و هفتاد و پنجم(۱۷۵ صحیحه ثالثه زراره)

جلسه صد و هفتاد و ششم(۱۷۶ ادامه صحیح ثالثه)

جلسه صد و هفتاد و هفتم(۱۷۷ روایت چهارم)

جلسه صد و هفتاد و هشتم(۱۷۸ کیفیت استدلال به استصحاب)

جلسه صد و هفتاد و نهم(۱۷۹ رکن اول استصحاب)

جلسه صد و هشتادم(۱۸۰ ادامه رکن اول)

جلسه صد و هشتاد و یکم(۱۸۱ رکن دوم استصحاب)

جلسه صد و هشتاد و دوم(۱۸۲ ادامه رکن دوم)

جلسه صد و هشتاد و سوم(۱۸۳ رکن سوم استصحاب)

جلسه صد و هشتاد و چهارم(۱۸۴ رکن چهارم استصحاب)

جلسه صد و هشتاد و پنجم(۱۸۵ترتب آثار شرعی مستصحب)

جلسه صد و هشتاد و ششم(۱۸۶ ترتب آثار عقلی مستصحب)

جلسه صد و هشتاد و هفتم(۱۸۷ عموم جریان استصحاب)

جلسه صد و هشتاد و هشتم(۱۸۸ استصحاب حکم معلق)

جلسه صد و هشتاد و نهم(۱۸۹ ادامه استصحاب حکم معلق)

جلسه صد و نودم(۱۹۰ استصحاب عدم نسخ)

جلسه صد و نود و یکم(۱۹۱استصحاب کلی)

جلسه صد و نود و دوم(۱۹۲ادامه استصحاب کلی)

جلسه صد و نود و سوم(۱۹۳ادامه استصحاب کلی)

جلسه صد و نود و چهارم(۱۹۴ استصحاب در موضوعات مرکب)

جلسه صد و نود و پنجم(۱۹۵ادامه استصحاب در موضوعات مرکب)

جلسه صد و نود و ششم(۱۹۶ادامه استصحاب در موضوعات مرکب)

جلسه صد و نود و هفتم(۱۹۷ شبهه انفصال زمان شک از زمان یقین)

جلسه صد و نود و هشتم(۱۹۸ تعارض ادله)

جلسه صد و نود و نهم(۱۹۹ ورود)

جلسه دویستم(۲۰۰ حکومت و تقیید)

جلسه دویست و یکم(۲۰۱ تخصیص)

جلسه دویست و دوم(۲۰۲ انقلاب نسبت)

جلسه دویست و سوم(۲۰۳ احکام عام جمع عرفی)

جلسه دویست و چهارم(۲۰۴ سرنوشت دلیل مغلوب)

جلسه دویست و پنجم(۲۰۵ تطبیقات جمع عرفی)

جلسه دویست و ششم(۲۰۶ ادامه تطبیقات جمع عرفی)

جلسه دویست و هفتم(۲۰۷ ادامه تطبیقات جمع عرفی)

جلسه دویست و هشتم(۲۰۸ تعارض مستقر در پرتو دلیل حجیت)

جلسه دویست و نهم(۲۰۹ ادامه تعارض مستقر)

جلسه دویست و دهم(۲۱۰ تنبیهات تعارض مستقر)

جلسه دویست و یازدهم(۲۱۱ اخبار خاصه در مورد تعارض)

جلسه دویست و دوادهم(۲۱۲ روایات عرضه بر کتاب)

جلسه دویست و سیزدهم(۲۱۳ ادامه راوایات عرضه بر کتاب)

جلسه دویست و چهاردهم( ۲۱۴ روایات تخییر قست اول)

جلسه دویست و چهاردهم(۲۱۴ روایات تخییر قست دوم)

جلسه دویست و پانزدهم(۲۱۵ روایات ترجیح)

جلسه دویست و شانزدهم(۲۱۶ تنبیهات ترجیح)

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نظر دهنده باشید درباره محصول “تدریس کتاب حلقات شهید صدر(حلقه ثانیه)”